avtotrade header img

Pogoji in potrebni dokumenti za registracijo vozila

Vozilo se registrira na predlog lastnika vozila.
Vlogi za registracijo vozila je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 • dokaz o lastništvu vozila (račun o nakupu, prometno dovoljenje oz. drug ustrezen dokument o lastništvu vozila, vsa dokazila o spremembi lastništva od zadnje registracije vozila oz. od prvega nakupa vozila, če vozilo še ni bilo registrirano) in lastništvo posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni (šasija, motor itd.);
 • dokazilo o lastništvu (tuje ali slovensko prometno dovoljenje, račun, pogodba,…);
 • dokazilo o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi, ki urejajo področje vozil;
 • dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti (pri vozilih za javni prevoz potnikov je potrebno tudi dokazilo o zavarovanju potnikov);
 • dokazilo o poravnani obveznosti iz naslova letnega povračila za uporabo vozil v cestnem prometu;
 • uspešno opravljen tehnični pregled vozila, če je za to vozilo potreben;
 • dokazilo o istovetnosti stranke (za fizično osebo veljavna listina, opremljena z fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ, za pravno osebo dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe);
 • vsa dokazila za registracijo motornega vozila morajo biti predložena na vpogled v originalu in jih mora novi lastnik hraniti 10 let. Potrdila poslana po faxu, elektronski pošti ali kopije potrdil ne zadoščajo za registracijo vozila;
 • ko so izpolnjeni vsi pogoji, se za vozilo izda prometno dovoljenje in predpisano število registrskih tablic.

Registracija novega vozila

Vlogi za registracijo novega vozila je potrebno predložiti naslednja dokazila:

Fizične osebe:

 • veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ (OI, PL, VD);
 • pooblastilo lastnika vozila, če registracijo ureja druga oseba;
 • račun o nakupu novega vozila;
 • potrdilo o skladnosti (homologacijo);

Pravne osebe:

 • žig podjetja, dokazilo o registraciji pravne osebe, izpis iz poslovnega registra RS (AJPES);
 • identifikacijska številka (matična številka);
 • račun o nakupu novega vozila;
 • potrdilo o skladnosti (homologacijo);

Registracija vozil uvoženega iz držav članic EU

Vlogi za registracijo vozila uvoženega iz držav članic EU, je potrebno predložiti naslednja dokazila:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (za fizično osebo veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ, za pravno osebo dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe);
 • overjeno pooblastilo lastnika vozila, če registracijo ureja druga oseba;
 • veljaven zapisnik o tehničnem pregledu vozila, če je tehnični pregled potreben;
 • odjavljeno tuje prometno dovoljenje, če je bilo vozilo registrirano;
 • v primeru uvoza preko posrednika, izda le-ta račun na novega lastnika;
 • kupoprodajno pogodbo, če je prodajalec iz tujine fizična oseba;
 • vse vmesne pogodbe, med fizičnimi osebami, do prve registracije vozila v Sloveniji;
 • veljavno vozniško dovoljenje;
 • dokazilo o plačilu ali oprostitvi davka.

Sprememba lastništva

Vlogi za spremembo lastništva vozila, je potrebno predložiti naslednja dokazila:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (za fizično osebo veljavna listina, opremljena z fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ, za pravno osebo dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe);
 • overjeno pooblastilo lastnika vozila, če spremembo ureja druga oseba;
 • prometno dovoljenje;
 • listine o spremembi lastništva (račun, pogodba, sklep ali drug ustrezen dokument o spremembi lastništva);
 • pravne osebe potrebujejo še izpis iz poslovnega registra RS (AJPES), sklep sodišča, žig in identifikacijsko številko (matično številko).

Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

Vlogi za podaljšanje prometnega dovoljenja, je potrebno predložiti naslednja dokazila:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (za fizično osebo veljavna listina, opremljena z fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ, za pravno osebo dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe);
 • pooblastilo lastnika vozila, če podaljšanje ureja druga oseba;
 • prometno dovoljenje;
 • potrdilo o skladnosti (homologacija);
 • veljaven zapisnik o tehničnem pregledu (razen za vozila, ki jim po zakonu ni potrebno opravljati tehničnega pregleda);
 • staro oziroma novo zavarovalno polico, v kolikor je zavarovanje že sklenjeno;
 • v primeru plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu na račun Direkcije za ceste RS, je potrebno predložiti originalno potrdilo potrjeno s strani banke o plačilu, prav tako mora biti na potrdilu registrska številka vozila ali številka karoserije, iz katere je razvidno za katero vozilo je bila letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu že plačana;
 • pravne osebe potrebujejo žig in izpis iz poslovnega registra RS (AJPES);

Izdaja preizkusnih registrskih tablic

Vlogi za izdajo preizkusnih tablic je potrebno predložiti naslednja dokazila:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (za fizično osebo veljavna listina, opremljena z fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ, za pravno osebo dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe);
 • pooblastilo lastnika vozila, če izdajo preizkusnih tablic zahteva druga oseba;
 • dokaz o izvoru in lastnini vozila;
 • vlogo za izdajo preizkusnih tablic;
 • pravne osebe potrebujejo še izpis iz poslovnega registra RS (AJPES), žig in identifikacijsko številko (matično številko);
 • potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila s tehničnega pregleda, izjava serviserja o popravilu vozila ali pisna izjava stranke.