avtotrade header img

Nakupne priložnosti

Pri nas Vam lahko uredimo financiranje za nakup vozila pri:

NAKUP VOZILA PREKO LEASINGA

Finančni leasing

Finančni leasing je klasična in najbolj pogosta oblika financiranja nakupa novih in rabljenih vozil. Mesečni obroki, doba financiranja in začetne obveznosti se lahko prilagajajo glede na želje oziroma finančne zmožnosti leasingojemalca. Ta oblika financiranja je primerna tako za pravne kot fizične osebe. Doba financiranja za nova osebna vozila je lahko do 84 mesecev. V primeru financiranja rabljenih vozil je skupna doba trajanja leasinga odvisna od starosti vozila, ki lahko skupaj s trajanjem leasinga znaša do 10 let. Pri tej obliki financiranja, leasingojemalec s plačilom zadnjega obroka postane pravni lastnik predmeta leasinga.

RAČUNOVODSKI VIDIK:

V primeru, da ima leasingojemalec finančnega leasinga status pravne osebe, vodi predmet leasinga kot svoje osnovno sredstvo in zanj obračunava amortizacijo. Zapadle obresti finančnega leasinga se knjižijo kot odhodek iz financiranja. Pogodbena obveznost zmanjšana za že plačani del se izkazuje med obveznostimi iz financiranja.

Poslovni najem

Operativni leasing oziroma poslovni najem vozil za vaše podjetje predstavlja najem enega ali več vozil z vnaprej znano najemnino in dobo trajanja najema od enega do pet let. Namen poslovnega najema je podjetju privarčevati čas, potreben za nakup in vzdrževanje vozil. Po izteku pogodbe vozilo preprosto vrnete najemodajalcu in si izberete novo vozilo.

RAČUNOVODSKI VIDIK:

Glede na to, da je predmet operativnega leasinga izkazano med osnovnimi sredstvi leasingodajalca, se v vaših poslovnih knjigah beleži le račun za mesečno najemnino.

ZAPOSLENI

 • informacija o stranki (obrazec dobite pri nas)
 • fotokopija veljavnega osebnega dokumenta
 • fotokopija kartončka z davčno številko
 • potrdilo o zaposlitvi in višini plače v zadnjih treh mesecih ter izplačilna prepoved in odstopna izjava (obrazec dobite pri nas)
 • predračun dobavitelja, ki se mora glasiti na leasingodajalca

UPOKOJENCI

 • informacija o stranki (obrazec dobite pri nas)
 • fotokopija veljavnega osebnega dokumenta
 • fotokopija kartončka z davčno številko
 • izplačilna prepoved in odstopna izjava (obrazec dobite pri nas)
 • dokazila ZPIZ-a o prejeti pokojnini za zadnje tri mesece (originalna obvestila)
 • predračun dobavitelja, ki se mora glasiti na leasingodajalca

PRAVNE OSEBE

 • informacija o stranki (obrazec dobite pri nas)
 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za preteklo leto in oba periodična izkaza za tekoče leto
 • izpisek iz sodnega registra (star največ 1 mesec)
 • potrjen karton deponiranih podpisov pri poslovni banki s tekočim datumom
 • fotokopija davčne številke, izdane pri Ministrstvu za finance oz. potrdilo o registraciji pri DURS
 • fotokopija veljavnega osebnega dokumenta pooblaščenca
 • fotokopija kartončka z davčno številko pooblaščenca
 • predračun dobavitelja, ki se mora glasiti na leasingodajalca

SAMOSTOJNI PODJETNIKI

 • informacija o stranki (obrazec dobite pri nas)
 • obrtno dovoljenje ali priglasitveni list
 • fotokopija veljavnega osebnega dokumenta
 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za preteklo obdobje in oba periodična izkaza za tekoče leto
 • fotokopija davčne številke, izdane pri Ministrstvu za finance oz. potrdilo o registraciji pri DURS
 • predračun dobavitelja, ki se mora glasiti na leasingodajalca

NAKUP VOZILA PREKO BANČNEGA KREDITA

Znesek odobrenega kredita je odvisen od višine vaše plače, obstoječih kreditnih obveznosti, dobe odplačevanja in vrednosti nakupa vozila.
Kredit se praviloma zavaruje s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici. Zavarovanje kredita je možno tudi s poroki, zastavitvijo depozita, vrednostnih papirjev ali točk vzajemnih skladov KD Skladi, Ilirika DZU, Medvešek Pušnik DZU, Triglav DU ali Abančne DZU.

 • Enotna obrestna mera za komitente in nekomitente,
 • odplačilna doba do 96 mesecev,
 • možnost 100% financiranja nakupa vozila,
 • brez starostne omejitve pri financiranju rabljenih vozil,
 • kasko zavarovanje ni pogoj,
 • kreditojemalec je pravni in ekonomski lastnik vozila.

Potrebna dokumentacija:

ZAPOSLENI

 • veljaven osebni dokument
 • fotokopijo kartončka z davčno številko
 • vloga za odobritev kredita (obrazec dobite pri nas)
 • izpisek prometa po transakcijskem računu za zadnjih šest mesecev ali vloga za posredovanje podatkov o prilivih plače, rente ali pokojnine ter odtegljajih preko trajnikov (obrazec dobite pri nas)
 • odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved na plačo-pokojnino v dveh izvodih (obrazec dobite pri nas
 • račun ali predračun za nakup vozila
 • potrdilo delodajalca (obrazec dobite pri nas)
 • zadnje tri plačilne liste

UPOKOJENCI

 • veljaven osebni dokument
 • fotokopijo kartončka z davčno številko
 • vloga za odobritev kredita (obrazec dobite pri nas)
 • izpisek prometa po transakcijskem računu za zadnjih šest mesecev ali vloga za posredovanje podatkov o prilivih plače, rente ali pokojnine ter odtegljajih preko trajnikov (obrazec dobite pri nas)
 • odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved na plačo-pokojnino v dveh izvodih (obrazec dobite pri nas)
 • račun ali predračun za nakup vozila
 • zadnji dve originalni obvestili ZPIZ-a